317

Newsletter

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.fortcm.cz.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínky a že s nimi souhlasí.

Provozovatel tohoto internetového obchodu je společnost :

Most ke zdraví, s.r.o.
Nádražní 32/17a
15000 Praha 5

IČ: 26171082
DIČ: CZ26171082
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C76656

Tel: 277 771 313, 777 399 523 (SMS nejsou akceptovány)

mail: objednavka@fortcm.cz

Společnost Most ke zdraví, s.r.o. je vedena u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00045355.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit. Obrázky u zboží mohou být v některých případech jen ilustrační.

4. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci tj. přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu nebo je místem osobního odběru.

5. Cena a platební podmínky

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Všechny ceny obsahují DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci, změně DPH nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

K ceně zboží od 0,00Kč do 300,-Kč je připočítávána částka ve výši 169,-Kč za dopravné a balné v rámci České republiky na místo určené kupujícím ("za první dveře").

K ceně zboží od 301,-Kč do 1.500,-Kč je připočítána částka ve výši 129,-Kč za dopravné a balné v rámci České republiky na místo určené kupujícím ("za první dveře").

V případě, že částka nákupu včetně DPH přesáhne 1.500,-Kč, poštovné a balné je zdarma.

Kupní cena může být zaplacena:
a) dobírkou - Česká pošta
b) bankovním převodem - na základě objednávky zašleme zákazníkovi fakturu se splatností 4 kalendářní dny. Následující pracovní den po obdržení platby na náš účet číslo 2600264498/2010 vedený u Fio banky, a.s. zboží odešleme prostřednictvím České pošty, a.s. jako balík "Do ruky", který by měl být doručen na danou adresu do 24 hodin od odeslání. V případě, že platba nebude do data splatnosti připsána na náš účet, objednávku zrušíme a zboží nebudeme dále rezervovat.
c) osobně - v Centru Tradiční Čínské Medicíny Most ke zdraví, s.r.o. na adrese Praha 5, Nádražní 32/17a. Otevírací doba Po, Út, Čt, Pá 8:00 - 18:00; St 8:00 - 20:00. Nevyzvednuté objednávky do 7 dnů od jejich přijetí budou zrušeny.

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo do další aktualizace nabídky.

V případě opakovaného zaslání vrácené zásilky účtujeme marné poštovné a balné ve výši 150,-Kč.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je tj. předá dopravci nejpozději do 72hod. po potvrzení objednávky. Naší snahou je expedovat zboží nejpozději následující den po obdržení objednávky.
V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do pěti dní.

7. Dopravní podmínky a poštovné a balné

Možnosti způsobů doručení zásilky:
Českou poštou

DPD

Poštovné a balné:

K ceně zboží od 0,00Kč do 300,-Kč je připočítávána částka ve výši 169,-Kč za dopravu a balné v rámci České republiky na místo určené kupujícím ("za první dveře").

K ceně zboží od 301,-Kč do 1.500,-Kč je připočítána částka ve výši 129,-Kč za dopravu a balné v rámci České republiky na místo určené kupujícím ("za první dveře").

V případě, že částka nákupu včetně DPH přesáhne 1.500,-Kč, poštovné a balné je zdarma.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.
V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky .
Účtenka nebo faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.
Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu - účtenky / faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm nebylo manipulováno, nemůže prodávající reklamaci odmítnout, při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list).

Prodej zboží na Slovensko:

Na zboží a poštovné vždy vystavíme fakturu v Eurech. Zboží rezervujeme po dobu 4 dny - splatnost faktury. Ceny zboží a poštovného jsou viditelné po přepnutí z Kč na Eura. Fakturu požadujeme uhradit předem. Ihned po obdržení platby zboží odesíláme.

Cena poštovného na Slovensko za zboží prostřednictvím DPD:

objednávka do 15,00 Euro / poštovné 10,00 Euro;
objednávka od 15,01 do 70,00 Euro / poštovné 5,00 Euro
objednávka od 70,01 ZDARMA.

8. Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 občanského zákoníku odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku.
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-ti denní lhůty od převzetí zakoupeného zboží.
Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

9. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a příp. dalších poplatků a obchodní podmínky ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že kupní smlouva se týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy podle obchodního zákoníku.
Práva a povinnosti účastníků smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 518 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. občanského zákoníku.
Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků smlouvy také ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.
Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy a změny těchto podmínek.
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 17.3.2022.


Košík  

(prázdný)